Obchodné podmienky

prevádzkovateľa webového sídla www.elementyzdravia.sk pre zmluvy o poskytovaní služieb a pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

1. Všeobecné ustanovenia
1) Zmluvy o poskytovaní služieb a kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú slovenským právom, a to príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:
Obchodné meno: elementy SE
Sídlo: Drotárska cesta 6385/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02
IČO: 53 138 350
DIČ: 212 131 6219
Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 8448/B,
Štatutárny orgán: predstavenstvo, Peter Planieta – predseda predstavenstva
(ďalej len “predávajúci”).
3) Kupujúcim je každý zákazník uskutočňujúci nákup tovarov alebo služieb.
4) Predávajúci zverejňuje zoznam služieb a tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary a služby objednávať prostredníctvom aplikácie na webovom sídle www.elementyzdravia.sk (ďalej len “elektronický obchod”).
5) Tieto OP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si OP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s tým, že tieto OP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na zmluvy o poskytovaní služieb a kúpne zmluvy, uzavreté na webovom sídle elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar alebo poskytne služby prezentované na predmetnom webovom sídle stránke kupujúcemu (ďalej len “zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii tovaru.
6) Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa: ELEMENTY ZDRAVIA, V priestoroch Planeta Natur, Sabinovská 10, 821 02

Bratislava

Tel: +421 948 020 906
E-mail: info@elementyzdravia.sk

www.elementyzdravia.sk
Otváracia doba kamennej prevádzky:

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 18:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

na adrese: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

elementy SE, Drotárska cesta 6385/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 138 350

účet pre SR: SK02 8330 0000 0026 0187 9072 BIC: FIOZSKBAXXX
účet pre ČR:

Škola Elementov o. z., Pri jazere 1466/35, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 55 140 891

účet pre SR – SK77 8330 0000 0021 0262 1632 BIC: FIOZSKBAXXX
účet pre ČR – SK30 8330 0000 0023 0262 1637  BIC: FIOZSKBAXXX

7) Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dohľadu
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
8) Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky, budú mať ustanovenia zmluvy prednosť pred OP.

2. Opis služieb
1) Služby zahŕňajú najmä: E-diagnostiky, webináre, kurzy, pobyty a poradenstvo.
2) Údaje o poskytovaných službách v rámci Klubu Elementov sú uvádzané podľa jednotlivých balíkov služieb, ktoré si kupujúci môže objednať v elektronickom obchode. Informácie o týchto službách je predávajúci oprávnený doplniť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak kupujúci potrebuje bližšie vysvetlenia alebo ďalšie detaily o poskytovaných službách, je povinný sa obrátiť na predávajúceho pred vystavením objednávky.

3. Zmluva
1) Zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, je uzavretá zaplatením ceny služieb po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim. Kupujúci po odoslaní objednávky do elektronického systému predávajúceho obdrží najprv automaticky generované oznámenie o doručení objednávky a taktiež doklad, na základe ktorého má zaplatiť cenu za ním objednané služby. Tento doklad bude obsahovať:
a) údaje o názve balíka služieb, ktorý si kupujúci objednal
b) údaje o cene služieb
c) údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.)
d) prípadne iné údaje.
2) Ak sa kupujúci rozhodne objednávku služieb stornovať, môže tak urobiť maximálne v lehote do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Kupujúci má právo objednávku služieb zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu s uvedením mena, e-mailu a popisu objednaného služieb. V prípade zrušenia objednávky služieb predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky služieb vopred dohodnutým spôsobom.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Predávajúci je povinný:
a) sprístupniť kupujúcemu využívanie služieb ako aj poskytovať kupujúcemu služby v rozsahu podľa objednaného balíka.
2) Predávajúci má právo:
a) na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za predplatené služby,
b) zmeniť obsah jednotlivých balíkov služieb, vždy však za predpokladu minimálne vyrovnania alebo zlepšenia podmienok pre kupujúceho,
c) stornovať objednávku, ak nie je schopný kupujúcemu poskytnúť služby v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.
3) Kupujúci je povinný:
a) využívať ním objednaný balík služieb osobne a poskytované služby nezneužívať, najmä neumožniť prístup k využívaniu služieb a informácií v sekcii „Klub Elementov“ tretím osobám,
b) zaplatiť dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4) Kupujúci má právo:
a) na poskytnutie služby v kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,
b) na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

5. Poskytovanie a využívanie služieb
1) Služby vymedzené v sekcii „Členstvo“, týkajúce sa Klubu Elementov, predávajúci poskytuje v závislosti od obsahu konkrétneho balíka:
a) sprístupnením informácií zobrazených v neverejnej časti stránky www.elementyzdravia.sk a/alebo
b) zasielaním informácií e-mailom,
c) poskytovaním poradenstva formou odpovedí na otázky zadaných prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailu,
d) po dohode predávajúceho a kupujúceho poskytovaním individuálnych poradenských služieb telefonicky,
e) osobnými konzultáciami a/alebo inými službami predávajúceho počas osobnej prítomnosti kupujúceho v kamennej prevádzke predávajúceho v dohodnutých termínoch.
2) V prípade zneužívania služieb, osobitne ak kupujúci poskytne autorizačný kód na prístup do neverejnej časti webového sídla www.elementyzdravia.sk tretím osobám, ktoré si tieto služby neobjednali a nezaplatili, predávajúci si vyhradzuje právo tomuto kupujúcemu odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb (odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb) vrátane zablokovania prístupu na neverejnú časť webového sídla. Ak predávajúci takéto zneužívanie služieb zistí, spravidla na to kupujúceho najprv upozorní a vyzve ho na zabezpečenie nápravy, pričom ďalšie poskytovanie služieb odmietne, keď náprava nebude zabezpečená alebo sa porušenie pravidiel zo strany kupujúceho bude opakovať. V prípade odmietnutia poskytovania ďalších služieb si predávajúci ponechá dovtedy kupujúcim zaplatené poplatky z titulu zmluvnej pokuty.
3) Predávajúci upozorňuje, že ním poskytované služby nenahrádzajú klasickú medicínu. Predávajúci taktiež nepreberá zodpovednosť za prípadnú neúspešnosť odporúčaných ozdravných postupov a aplikácií, ktoré sú len návodom a pomôckou a v žiadnom prípade nie sú automaticky a rovnako vhodné pre každú osobu. Pri závažných ťažkostiach sa určite treba obrátiť na lekára a uplatniť jeho profesionálne stanovenú diagnózu i liečbu.

6. Spôsob platby za služby
1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy formou:
a) bezhotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,
b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, pričom:
a. úhrady za e-diagnostiky a webináre na účet elementy SE;
b. úhrady za poradenstvo, kurzy, pobyty na účet Škola Elementov o. z.
2) Pri úhrade za e-diagnostiky a webináre bude automaticky generovaná faktúra, ktorá bude spárovaná s úhradou.
3) Pri úhrade za poradenstvo, kurzy, pobyty je možné platbu vykonať:
a. členským príspevkom (Klub Elementov)
b. finančným príspevkom
c. darom.
Na žiadosť kupujúceho mu bude vystavená faktúra predávajúcim.
4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena v plnej výške pripísaná na účet predávajúceho.
5) Ceny na letákoch a marketingových materiáloch sa môžu líšiť od webového sídla www.elementyzdravia.sk, na ktorom sú uvedené aktuálne platné ceny a platia v momente objednávky.

7. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť
1) Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, a to do štrnástich dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
2) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; za súhlas s plnením sa považuje aj aktívne využívanie služieb kupujúcim – opakované prihlásenie sa na webové sídlo autorizačným kódom a prehliadanie/sťahovanie jej obsahu.
3) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú cenu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na ním určený účet.
4) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

8. Reklamačný poriadok
1) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle predávajúceho. V prípade služieb možno reklamovať, že služby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu alebo kvalite uvádzanej predávajúcim na webovom sídle www.elementyzdravia.sk.
2) Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúci v postavení spotrebiteľa a tovar alebo služby nevyužíva na výkon zamestnania alebo povolania alebo podnikania. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane údajov a o tom, že reklamáciu možno uplatniť osobne alebo doporučenou poštou zaslanou na vyššie uvedenú adresu kamennej prevádzky predávajúceho.
3) Všetky nižšie uvedené ustanovenia týkajúce sa tovaru sa primerane vzťahujú aj na poskytnuté služby.
4) Záručná doba na tovar je v dĺžke uvádzanej výrobcom a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tým nie sú nijako dotknuté práva spotrebiteľa na záruku v rozsahu podľa zákona.
5) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu faktúru, resp. pokladničný doklad a originál záručného listu alebo dodacieho listu (ak kupujúcemu vzhľadom na povahu tovaru nebol záručný list vydaný). Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu kamennej prevádzky predávajúceho. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
6) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené najmä:
a) mechanickým poškodením,
b) neodvratnou udalosťou mimo jeho vôle alebo vplyvu – napr. živelnou pohromou,
c) nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie alebo s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
d) v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.
7) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
8) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.
9) Práva kupujúceho pri vadnom tovare:
a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
b) kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
10) Práva kupujúceho pri neodstrániteľných vadách tovaru:
a) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
b) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


9. Záverečné ustanovenia
1) Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto OP. Písomným oznámením zmeny týchto OP sa rozumie ich uverejnenie na webovom sídle elektronického obchodu predávajúceho.
2) V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ.
4) Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode, zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
a) všetky zobrazené obrázky sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou;
b) vo všetkých opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie;
c) na stránke uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybranej služby;
d) ceny služieb sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však zákazníka vopred upozorníme pri konkrétnej objednávke emailom.


V Bratislave, dňa 5. 11. 2023

Stará verzia!!

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prevádzkovateľa internetovej stránky www.elementyzdravia.sk pre zmluvy o poskytovaní služieb uzavreté na diaľku za účelom poskytovania služby celkového rozboru zdravia – elektronickej diagnostiky

1. Všeobecné ustanovenia
(1) Zmluvy o poskytovaní služieb uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to v rozsahu neupravenom týmto obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) upravujúcimi podrobnosti pri uzatváraní a plnení zmlúv o poskytovaní služby celkovej elektronickej diagnostiky (ďalej aj skrátene ako „služba“).
(2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:
Obchodné meno: ELEMENTY x ZDRAVIA s.r.o.
Sídlo: Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 44 519 486
DIČ: 2022736056
Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50634/L,
Štatutárny orgán: Peter Planieta – konateľ
(ďalej len “poskytovateľ”).
(3) Objednávateľom je každý zákazník, ktorý si objednal poskytnutie služby.
(4) Poskytovateľ prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.elementyzdravia.sk (ďalej aj “elektronický obchod”) umožňuje objednávateľovi si objednať službu Celkový rozbor zdravia – elektronickú diagnostiku, ktorú sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť každému objednávateľovi, ktorý zaplatí poskytovateľom stanovenú cenu za túto službu.
(5) Tieto OP sú viazané na nákup služby v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu objednávateľ vyjadruje, že si OP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi s tým, že tieto OP sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služby uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ, a na základe ktorej poskytovateľ poskytne službu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke objednávateľovi (ďalej aj “zmluva”) a na všetky vzťahy v tejto súvislosti vzniknuté medzi poskytovateľom a objednávateľom, najmä pri uzatváraní a plnení zmluvy ako aj pri reklamácii služby.
(6) Kontaktné údaje poskytovateľa:
Adresa: ELEMENTY x ZDRAVIA s.r.o., Medvedzie 146/27-1, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika Tel: +421 907 746 086 end_of_the_skype_highlighting
E-mail: info@elementyzdravia.sk
Otváracia doba kamennej prevádzky: pracovné dni v čase 9:00 – 17:00 hod.
na adrese: Bardejovská 12, 831 02 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka, a.s
Účet pre Slovenskú republiku: 2620858998/1100,
Účet pre Českú republiku: 2100458827/2010
(7) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71
P.O. Box B-89
011 79 Žilina 1

2. Opis služby
(1) Bližšie informácie o poskytovanej službe sú uvedené v článku 5 týchto OP ako aj na internetovej stránke, na ktorej si objednávateľ môže v aplikácii elektronického obchodu objednať poskytnutie danej služby. Informácie o tejto službe je poskytovateľ oprávnený doplniť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Ak objednávateľ potrebuje bližšie vysvetlenia alebo ďalšie podrobnosti o poskytovanej službe, je povinný obrátiť sa na poskytovateľa pred vystavením objednávky.

3. Zmluva
(1) Zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služby Celkový rozbor zdravia – elektronická diagnostika je uzavretá zaplatením ceny za službu objednávateľom. Objednávateľ po odoslaní objednávky do elektronického systému poskytovateľa obdrží najprv automaticky generované oznámenie o doručení objednávky a informácie, na základe ktorých má zaplatiť cenu za ním objednanú službu. Toto oznámenie poskytovateľa bude obsahovať:
a) údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.),
b) údaje o názve služby, ktorú si objednávateľ objednal,
c) údaje o cene služby,
d) číslo účtu poskytovateľa a variabilný symbol,
e) prípadne iné údaje.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu služby do 14 dní od doručenia oznámenia poskytovateľa, pričom zaplatením ceny sa rozumie pripísanie stanovenej sumy v plnej výške na účet poskytovateľa.

(2) Poskytovateľ je viazaný svojou aktuálnou ponukou služby vrátane jej ceny od okamihu, keď zaslal objednávateľovi oznámenie podľa odseku 1 tohto článku, a to až do doby dodania služby v zmysle týchto OP. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety poskytovateľ zasiela na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorú tento zadal pri objednávke, pričom na túto adresu bude poskytovateľ v prípade potreby zasielať aj všetky ďalšie informácie týkajúce sa danej objednávky.
(3) Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ začal službu plniť ihneď po zaplatení ceny služby. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od zaplatenia ceny za službu.
(4) Výstupom dodanej služby bude PDF textový súbor vyhotovený na základe údajov a informácií zadaných objednávateľom pri objednávke. Poskytovateľ službu dodá formou zaslania takéhoto výstupu na objednávateľom zadanú e-mailovú adresu, pričom služba sa považuje za dodanú poskytovateľom v okamihu riadneho odoslania výstupu služby objednávateľovi.
(5) Ak sa objednávateľ rozhodne objednávku zrušiť, môže tak urobiť tým, že cenu služby nezaplatí alebo v lehote splatnosti zašle e-mail poskytovateľovi s uvedením svojho mena, e-mailu a identifikácie objednanej služby so žiadosťou o zrušenie objednávky. V prípade zrušenia objednávky poskytovateľ neúčtuje objednávateľovi žiadne poplatky.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) Poskytovateľ je povinný:
a) poskytnúť objednávateľovi službu v rozsahu, forme a lehote podľa týchto OP,
b) v prípade vzniku objektívnych prekážok plnenia na strane poskytovateľa informovať objednávateľa o vzniku týchto prekážok a určiť primeranú dodatočnú lehotu na poskytnutie služby; pokiaľ objednávateľ nebude s navrhovanou dodatočnou lehotou súhlasiť, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

(2) Poskytovateľ má právo:
a) na riadne a včasné zaplatenie ceny za službu od objednávateľa,
b) stornovať objednávku, ak z technických príčin (napr. porucha servera, hackerský útok a pod.) alebo vplyvom inej vyššej moci nie je schopný dodať objednávateľovi službu v lehote určenej týmito OP, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnej lehote. O stornovaní objednávky v takom prípade poskytovateľ bezodkladne informuje objednávateľa e-mailom, pričom v prípade, že objednávateľ už vykonal platbu, je poskytovateľ povinný vrátiť už zaplatenú cenu služby najneskôr v lehote 14 dní od zrušenia objednávky.
c) na odstúpenie od zmluvy pri dodržaní týchto obchodných podmienok.

(3) Objednávateľ je povinný:
a) zaplatiť cenu služby v lehote splatnosti ,
b) nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa,

(4) Objednávateľ má právo:
a) na dodanie služby v rozsahu, forme a lehote v zmysle týchto OP uvedených nižšie
b) na odstúpenie od zmluvy pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

5. Poskytovanie služieb
(1) Poskytovateľ službu dodáva jej zaslaním na e-mailovú adresu objednávateľa, a to vo forme PDF súboru s textovým a obrázkovým obsahom v rozsahu spravidla 6 strán formátu A4 (takýto vzorový PDF súbor má poskytovateľ pre ilustráciu rozsahu poskytovanej služby umiestniť aj na svojej internetovej stránke).

(2) Výstup služby dodaný poskytovateľom sa bude obsahovo zameriavať na nasledovné otázky týkajúce sa objednávateľa:
a) aký je element,
b) ktorý element má najviac oslabený,
c) či je osobou s viac YINovou alebo YANGovou energiou,
d) ako môže vhodne podporiť svoje zdravie,
e) stravovacie odporúčania,
f) možné príčiny problémov vo vzťahoch (napr. s rodičmi alebo partnerom, či kolegom),
g) odporúčania vo vzťahu k práci (napr. z pohľadu na akú prácu sa objednávateľ hodí z hľadiska nadania, osobných daností a pod.).

(3) Pre zamedzenie pochybností poskytovateľ upozorňuje, že ním poskytované služby nenahrádzajú klasickú medicínu ani lekárske vyšetrenie. Poskytovateľ taktiež nepreberá zodpovednosť za prípadnú neúspešnosť odporúčaných ozdravných postupov, ktoré sú len návodom a pomôckou, ktorej úspešnosť a presnosť je obmedzená rozsahom a obsahom informácií poskytnutých objednávateľom (napr. v hraničných i zložitejších prípadoch môže byť predpokladom bližších odporúčaní poskytovateľa poskytnutie dodatočných informácií, resp. osobná konzultácia za dohodnutých podmienok). Pri zdravotných ťažkostiach však poskytovateľ odporúča obrátiť sa na lekára a postupovať v zmysle ním stanovenej diagnózy a liečby.

6. Dodacie podmienky a platobné podmienky
(1) Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní od zaplatenia ceny, a to formou zaslania výstupu služby na e-mailovú adresu zadanú objednávateľom pri objednávke.
(2) V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania služby zo strany poskytovateľa, poskytovateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a oznámiť mu primeranú dodatočnú lehotu, v ktorej službu dodá; pokiaľ objednávateľ nebude s navrhovanou dodatočnou lehotou súhlasiť, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7. Spôsob platby za službu a cena
(1) Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa uvedeného na jeho internetovej stráne platného v čase uzatvorenia zmluvy (ďalej aj “cena”).
(2) Cena sa uhrádza formou bezhotovostného prevodu na účet poskytovateľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu v lehote 14 dní odo dňa doručenia všetkých potrebných údajov k realizácii platby. Pokiaľ objednávateľ cenu služby nezaplatí ani na dodatočnú e-mailovú výzvu poskytovateľa odoslanú po uplynutí lehoty splatnosti, poskytovateľ je oprávnený danú objednávku stornovať.
(3) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny právnych predpisov (napr. zmeny zákona o DPH) alebo iných zmien, ktoré sú mimo dosahu vplyvu poskytovateľa. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje právo upraviť cenu služby uvedenú na internetovej stránke, pokiaľ zistí, že jej cena bola chybne uvedená (napr. v prípade chýb v písaní, či iných zrejmých nesprávností). V prípade ak poskytovateľ zmení cenu po obdržaní objednávky, ktorá bola vystavená pred takouto zmenou, poskytovateľ je povinný na túto zmenu upozorniť objednávateľa, ktorý má v takom prípade právo stornovať objednávku alebo prejaviť súhlas so zmenou (za súhlas sa považuje aj zaplatenie ceny v upravenej výške).
(4) Aktuálne bežné ceny služby sú uvedené na internetovej stránke www.elementyzdravia.sk. Ceny v letákoch, marketingových materiáloch a akciové ceny môžu byť odlišné. Pre uplatnenie zľavnenej ceny je objednávateľ povinný správne zadať zľavový kód, resp. poskytnúť poskytovateľovi všetky ním požadované informácie pre overenie rozsahu a výšky zľavy.

8. Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy
(1) Reklamačný poriadok upravuje oprávnenie objednávateľa reklamovať, že služba nebola poskytnutá v dohodnutom rozsahu podľa článku 5 odsek 1 týchto OP alebo neobsahovala informácie podľa článku 5 ods. 2 týchto OP.
(2) Objednávateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby vrátane údajov o tom, že reklamáciu možno uplatniť v písomnej forme e-mailom alebo doporučenou poštou. Objednávateľ je povinný v písomnej reklamácii uviesť podstatu reklamácie a špecifikovať v čom spočívajú vady služby.
(3) Pri uplatňovaní reklamácie je objednávateľ povinný uviesť svoje meno, dátum objednávky a variabilný symbol pre realizáciu platby.
(4) Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby spôsobené neodvratnou udalosťou mimo vôle alebo vplyvu poskytovateľa, najmä živelnou pohromou alebo inou skutočnosťou.
(5) Poskytovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom, prípadne inou vhodnou formou. Ak to nebude v rozpore s povahou a rozsahom objektívne daných vád poskytnutej služby, reklamácia bude prednostne riešená poskytnutím doplňujúcich informácií a vysvetlení zo strany poskytovateľa.
(6) V nadväznosti na ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. objednávateľ vyhlasuje, že:
a) výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby zo strany poskytovateľa ihneď po zaplatení ceny služby,
b) bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu podľa písm. (a) tohto odseku (t.j. svojim súhlasom so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy) stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ktoré by mu inak v postavení spotrebiteľa patrilo podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Objednávateľ v tejto súvislosti berie na vedomie, že pokiaľ odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.).

(7) Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak objednávateľ zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o práve objednávateľa (ak je tento v postavení spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. je uverejnené na internetovej stránke poskytovateľa spolu s týmito obchodnými podmienkami.

(8) Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj forma e-mailovej správy. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi zaplatenú cenu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa.

9. Ochrana osobných údajov
(1) Objednávateľ súhlasí, že na účely poskytnutia služby oznámi poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, presný dátum narodenia, aj s časom narodenia, číslo telefónu, e-mailovú adresu a ďalšie informácie uvedené v dotazníku pri objednávke. Objednávateľ vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a aktuálne.
(2) Objednávateľ vyhlasuje, že v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracoval a uschovával objednávateľom poskytnuté osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa a prípadne ich spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch, pri spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich.
(3) Objednávateľ súhlasí so zasielaním ponúk tovarov a služieb poskytovaných zo strany poskytovateľa na internetovej stránke www.elementyzdravia.sk ako aj informácií o novinkách, prípadných zvýhodnených ponukách alebo recenziách či skúsenostiach a názoroch iných používateľov tejto internetovej stránky.
(4) Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlasy podľa tohto článku 9 na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľa poskytovateľovi.
(5) Poskytovateľ, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.elementyzdravia.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služby Celkový rozbor zdravia – elektronická diagnostika v zmysle týchto OP ako aj za účelom prevádzkovania internetovej stránky www.elementyzdravia.sk. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Poskytovateľ vyhlasuje, že objednávateľom poskytnuté údaje nezneužije a použije ich len na účely uvedené v tomto článku 9.

10. Záverečné ustanovenia
(1) Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto obchodných podmienok. Oznámenie zmeny týchto obchodných podmienok sa uskutočňuje formou uverejnenia ich aktuálneho znenia na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prednostne vo forme e-mailových správ, prípadne písomnou formou, ak to bude ktorákoľvek zo strán považovať za účelné.
(3) Na vzťahy neupravené týmito OP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku a zákona č. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia vzniknuté pri plnení týchto služieb špecifického charakteru sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich vždy usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a možností.
V Bratislave, dňa 17.11.2015