Stanovy

občianskeho združenia

 Škola Elementov o. z.

založeného v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie s názvom: Škola Elementov o. z. (ďalej len „združenie“ alebo „OZ“), je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 2. Sídlom združenia je: Pri jazere 1466/35, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika.
 3. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 4. Združenie je založené na dobu neurčitú.
 5. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len „IČO“), bude združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia

 

 1. Združenie vzniká ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb v oblasti vzdelávania, kultúry, rozvoja tvorivosti ducha, tela a mysle založené na zdravom životnom štýle na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
 2. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny
 3. Poslaním združenia je:
  a) príprava bezplatných stretnutí, seminárov, prednášok, workshopov, organizovanie ozdravných/očistných/detoxikačných pobytov a pobytov zameraných na vzdelávanie v oblasti zdravia a životnej vitality organizovaná pre členov;
  b) zabezpečenie prípravy kultúrno vzdelávacích, spoločenských a iných výchovno-vzdelávacích podujatí zameraných na zdravý životný štýl, rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu tak členov občianskeho združenia ako aj širokej verejnosti, rodín s deťmi a jednotlivcov;
  c) podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky;
  d) organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí a iných akcii zameraných na zdravý životný štýl;
  e) informovať verejnosť o alternatívnom spôsobe života v súlade s prírodou so zameraním na potravinovú sebestačnosť a ekonomickú nenáročnosť;
  f) poskytovať poradenstvo a morálnu podporu pri prekonávaní problémových životných situácii;
  g) podpora seba rozvoja, vzájomného zdieľania a vnútornej práce;
  h) podpora alternatívneho vzdelávania a dobrovoľníctva.
 4. Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia.
 5. K dosiahnutiu cieľov združenie prispieva osvetou, publikačnou, vzdelávacou, informačnou aktivitou, organizovaním stretnutí a kultúrnych a iných výchovno-vzdelávacích podujatí najmä v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.
 6. Združenie nadväzuje kontakty a spolupracuje s podobnými organizáciami a jednotlivcami z celého Slovenska i zo zahraničia.

 

 Článok 3

Hlavné činnosti združenia

 

 1. Hlavná činnosť združenia sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem, alebo možno dosiahnuť príjem a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.
 2. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:
  a) reprezentovať záujmy členov združenia spoločnosti najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, duchovného rozvoja, alternatívnych foriem vzdelávania v oblasti zdravia na území Slovenskej republiky i v zahraničí;
  b) vystupovať v mene členov združenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k štátu, samospráve a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ;
  c) určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania;
  d) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný;
  e) zaoberať sa ďalšími otázkami.

 

Článok 4

Členstvo v združení

 

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, splatenie členského príspevku na činnosť združenia a akceptovanie stanov združenia.
 2. Prvými členmi združenia sú osoby predstavujúce prípravný výbor združenia.
 3. Členom sa môže stať fyzická osoba spôsobilá na právne úkony po dovŕšení 18 rokov veku, ktorá podporuje ciele združenia a je schopná svojim vzdelaním a skúsenosťami prispieť k náležitému plneniu týchto cieľov.
 4. Členom združenia sa môže stať aj právnická osoba.
 5. O prijatí za člena rozhoduje členská schôdza. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú členmi združenia. Počet členov združenia nie je obmedzený.
 6. Členstvo v združení zaniká nasledovnými spôsobmi:
  a) vystúpením – dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi združenia;
  b) vylúčením – dňom rozhodnutia členskej schôdze o vylúčení člena z nasledovných dôvodov:
  i. neplatenia členského príspevku;
  ii. odsúdením za úmyselný trestný čin;
  iii. nedodržiavaním stanov združenia;
  iv. poškodzovaním povesti združenia;
  v. právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení právnej spôsobilosti v rozsahu, ktorý je nezlučiteľný s cieľmi združenia;
  c) vyškrtnutím z dôvodu úmrtia fyzickej osoby;
  d) vyškrtnutím z dôvodu zániku právnickej osoby;
  e) zánikom združenia.
 7. Pri vystúpení alebo vylúčení člena nemá tento člen nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.

 

Článok 5

Orgány združenia

 

 1. Orgány združenia sú:
  a) členská schôdza;
  b) predseda združenia;
  c) podpredseda združenia.

 

Článok 6

Členská schôdza

 

 1. Členská schôdza je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia a tvoria ju všetci členovia združenia.
 2. Do právomoci členskej schôdze patrí najmä:
  a) schvaľovanie stanov, zmien alebo doplnkov stanov združenia;
  b) rozhodovanie o vzniku a zániku členstva v združení;
  c) rozhodovanie o odvolaní člena proti rozhodnutiu, ktorým mu zaniklo členstvo v združení;
  d) schvaľovanie/úprava výšky členského príspevku;
  e) schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy;
  f) schvaľovanie rozpočtu;
  g) prerokúvanie činnosti združenia za posledné obdobie, navrhovanie opatrení;
  h) voľba a odvolanie predsedu združenia;
  i) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia;
  j) schvaľovanie/ odmietnutie náhrady hotových výdavkov predsedu;
  k) rozhodovanie o ukončení činnosti a spôsobe zrušenia združenia.
 3. Členská schôdza zasadá podľa potreby, avšak minimálne 1x ročne a to do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka. Členská schôdzu zvoláva predseda združenia písomnou pozvánkou alebo môže byť zvolaná na písomný podnet nadpolovičnej väčšiny členov združenia. V prípade členskej schôdze na základe návrhu členov združenia, je predseda povinný zvolať členskú schôdzu do 30 kalendárnych dní od doručenia podnetu.
 4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Uznesenia združenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 5. Každý člen združenia má pri hlasovaní 1 hlas, pričom v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúcu váhu hlas predsedu združenia.
 6. Ak sa napriek riadnemu zvolaniu na členskú schôdzu nedostaví taký počet členov združenia aby bola členská schôdza uznášaniaschopná, zvolá predseda združenia náhradnú členskú schôdzu tak aby sa konala 2 hodiny po tom ako sa mala konať riadne zvolaná členská schôdza. Náhradná členská schôdza musí byť zvolaná s nezmeneným programom. Náhradná členská schôdza je uznášania schopná bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia. V pozvánke na riadnu členskú schôdzu musí byť uvedená informácia o možnosti konania náhradnej členskej schôdze.

 

Článok 7

Predseda a podpredseda združenia

 

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia volený členskou schôdzou na dobu neurčitú.
 2. Predseda združenia je oprávnený vystupovať a konať v mene združenia v právnych a iných vzťahoch.
 3. Predseda združenia najmä:
  a) zvoláva a vedie zasadnutia členskej schôdze a riadi činnosť združenia.
  b) konkretizuje a zabezpečuje plnenie programov a cieľov a efektívne napĺňanie poslania združenia;
  c) menuje a odvoláva podpredsedu združenia;
  d) vypracováva a predkladá na schválenie členskej schôdzi návrh ročného rozpočtu;
  e) zodpovedá za hospodárenie združenia, predkladá členskej schôdzi vlastné návrhy a odporúčania k základnému zameraniu združenia;
  f) podieľa sa na riadení a kontrole práce zamestnancov združenia;
  g) predkladá správu o činnosti a hospodárení združenia minimálne raz za rok členskej schôdzi;
  h) prijíma nových zamestnancov, uzatvára s nimi pracovné zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ukončuje pracovné pomery so zamestnancami.
 4. Predseda menuje svojho podpredsedu z radu členov združenia. Podpredseda združenia vykonáva funkciu predsedu v prípade, ak predseda združenia nie je schopný vykonávať svoju funkciu zo zdravotných/osobných dôvodov a/alebo bol odvolaný/abdikoval.
 5. V prípade odvolania alebo abdikácie predsedu združenia členská schôdza zvolí nového predsedu združenia najneskôr do 30 dní od jeho odvolania alebo abdikácie, v tomto prípade môže predseda vykonávať svoju funkciu do zvolenia nového predsedu.
 6. Funkcia predsedu a podpredsedu je vykonávaná bez nároku na odmenu.
 7. Predseda a podpredseda združenia majú nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom funkcie. Výšku a oprávnenosť nákladov podľa predchádzajúcej vety posúdi a schváli členská schôdza združenia. Združenie je povinné schválené náklady uhradiť predsedovi/ podpredsedovi pri najbližšej výplate odmeny nasledujúcej po schválení nákladov.
 8. Predseda zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.

 

Článok 8

Práva a povinností členov

 

 1. Člen združenia má právo:
  a) podieľať sa na činnosti združenia;
  b) zúčastňovať sa na členských schôdzach;
  c) voliť a byť volený do orgánov združenia;
  d) podávať návrhy, sťažnosti, podnety a oznámenia vo veciach členstva a predkladať ich orgánom združenia;
  e) v prípade zvolenia do funkcie má právo na náhradu vynaložených výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov;
  f) byť informovaný o podstatných záležitostiach týkajúcich sa činností združenia;
  g) využívať majetok združenia v súlade s cieľmi združenia.
 2. Člen združenia je povinný:
  a) dodržiavať stanovy združenia a plniť si povinnosti uložené orgánmi združenia;
  b) vykonávať zodpovedne funkcie do ktorých bol zvolený;
  c) platiť členské príspevky do 31.12. bežného roka na nasledujúci kalendárny rok;
  d) osvojiť si a zdokonaľovať sa v oblasti činnosti združenia;
  e) chrániť majetok a dobrú povesť združenia.

 

Článok 9

Hospodárenie združenia

 

 1. Združenie sa pri hospodárení riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Majetok združenia tvoria najmä:
  a) členské príspevky;
  b) vlastný majetok a jeho výnosy;
  c) pôžičky a úvery;
  d) granty;
  e) dary;
  f) dotácie;
  g) finančné príspevky; a
  h) iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Základné princípy hospodárenia združenia:
  a) hospodárenie s majetkom združenia vykonáva združenie na základ všeobecne záväzných predpisov a podľa schváleného rozpočtu;
  b) majetok a príjmy združenia je možné použiť na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti;
  c) pri zrušení združenia rozhoduje o jeho majetku členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

 

Článok 10

Zrušenie združenia

 

 1. Združenie s sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením v zmysle §12 ods. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. O zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje členská schôdza rozhodnutím nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Toto kvórum neplatí v prípade konania náhradnej členskej schôdze.
 3. Majetková likvidácia združenia sa uskutoční spôsobom schváleným členskou schôdzou v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené prípravným výborom Škola Elementov o. z. a nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.