Zásady ochrany osobných údajov

Platné od 5. 11. 2023, verzia č.1

Úvod

Spoločnosť elementy SE, Drotárska cesta 6385/19, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 53 138 350 a Škola Elementov o. z., Pri jazere 1466/35, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 55 140 891 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dbá na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak vznikne akákoľvek nejasnosť alebo máte otázky, kontaktujte nás prostredníctvom info@elementyzdravia.sk, telefonicky na číslo +421 948 020 906 alebo poštou na adresu nášho sídla.

Základné ustanovenia

1.1 Definícia osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás (ďalej len „dotknuté osoby“) môže Prevádzkovateľ identifikovať, či už priamo alebo nepriamo.

Môže ísť o nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia);
 • kontaktné údaje (tel. číslo, e-mailová adresa);
 • platobné informácie, t.j. číslo platobnej karty
 • obrazové a zvukové záznamy;
 • údaje súvisiace s používaním webového sídla Prevádzkovateľa (napr. cookies, Google Analytics a iné).

1.2 Zákonnosť spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za predpokladu, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

1.3 Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Môže ísť o nasledujúce účely spracúvania osobných údajov:

 • uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi vrátane predzmluvných vzťahov;
 • správa zmluvných vzťahov, vrátane vykonávania zmien
 • poskytovanie služieb zákazníkom;
 • prijímanie a vybavovanie reklamácií;
 • informovanie zákazníkov o novinkách;
 • zasielanie marketingových ponúk;
 • archivačná činnosť.

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov.

1.4 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame ako Prevádzkovateľ, uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, okrem prípadov, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

1.5 Príjemcovia osobných údajov

Pod pojmom „príjemca osobných údajov“ je možné rozumieť fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej Prevádzkovateľ poskytol osobné údaje dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ďalšieho Sprostredkovateľa iba na základe písomnej Zmluvy o spracovaní osobných údajov. Ďalší zapojený sprostredkovateľ je povinný poskytnúť dostatočné záruky vykonania primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov môžu byť taktiež orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ)

2. Spracovateľské činnosti z pozície Prevádzkovateľa

Ako Prevádzkovateľ vykonávame najrôznejšie spracovateľské činnosti, pri ktorých spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb. Ide o spracovateľské operácie popísané nižšie.

2.1 Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s dodaním služieb alebo v súvislosti s našou vzájomnou spoluprácou

Účel spracúvania identifikácia zmluvných strán v súvislosti s poskytovanými službami

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov

Rozsah údajov

identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovací e-mail

Dotknuté osoby

klienti, členovia – fyzické osoby

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu

Príjemcovia osobných údajov

poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania

10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k ukončeniu zmluvy

2.2 Spracúvanie osobných údajov klientov v súvislosti s vytvorením zákazníckeho účtu a členstva

Účel spracúvania registrácia, prihlásenie používateľov v rámci svojej úrovne členstva a využívanie zákazníckej zóny

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov

Rozsah údajov

prístupové údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, dátum a čas narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo;

Dotknuté osoby

používatelia zákazníckej zóny a členovia

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné vytvoriť účet/členstvo

Príjemcovia osobných údajov

poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania

Osobné údaje budú spracúvané do márneho uplynutia lehoty na podanie reklamácie po uplynutí doby členstva alebo do vybavenia poslednej reklamácie, podľa toho, ktorá z udalostí nastane skôr.

2.3 Správa členských poplatkov

Účel spracúvania Príjem a evidencia členských poplatkov a poplatkov za služby

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR – plnenie zmluvných povinností v rámci zmluvných a predzmluvných vzťahov

Rozsah údajov

identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa), fakturačné údaje (adresa, mesto, PSČ, štát); v prípade obchodnej spoločnosti aj obchodné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO)

Dotknuté osoby

členovia – fyzické osoby; právnické osoby v prípade fakturácie na obchodnú spoločnosť

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou, avšak bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu

Príjemcovia osobných údajov poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k ukončeniu zmluvy s klientom

2.4 Vybavovanie sťažností alebo reklamácií

Účel spracúvania evidencia a vybavovanie sťažností alebo reklamácií

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v zabezpečení riadneho vybavenia reklamácie a s tým spojené zlepšovanie našich služieb

Rozsah údajov

meno a priezvisko, telefónne číslo/e-mailová adresa/poštová adresa v závislosti od spôsobu uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, predmet sťažnosti, reklamácie

Dotknuté osoby

osoby uplatňujúce sťažnosť alebo reklamáciu

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás; poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťou avšak bez ich poskytnutia nie je možné sťažnosť alebo reklamáciu vybaviť

Príjemcovia osobných údajov poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania 3 roky od konca kalendárneho roku, v ktorom bola reklamácia alebo sťažnosť uplatnená

2.5 Zasielanie informačných elektronických správ

Účel spracúvania zasielanie informačných elektronických správ v súvislosti s poskytovanými službami

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v upevňovaní našich vzťahov s klientmi/ členmi.

Upozornenie: Pri zasielaní informácií posudzujeme prínos zasielaných informácií s ohľadom na práva dotknutých osôb a uprednostňujeme dôležité informácie týkajúce sa platnosti a využívania našich služieb

Rozsah údajov

kontaktné a identifikačné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa), informácie o využívaných službách

Dotknuté osoby

klienti, členovia – fyzické osoby

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás

Príjemcovia osobných údajov

poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania 10 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom sa ukončil náš vzájomný

vzťah

2.6 Zasielanie marketingových informácií

Účel spracúvania zasielanie marketingových ponúk a noviniek

Právny základ

čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Rozsah údajov

kontaktné a identifikačné údaje (meno, priezvisko, mailová adresa),

Dotknuté osoby

klienti, členovia – fyzické osoby

Zdroj osobných údajov

osobné údaje získavame priamo od Vás

Príjemcovia osobných údajov

poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania

počas doby trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a 2 roky po jeho skončení, pokiaľ skôr neodvoláte Váš súhlas so spracúvaním

2.7 Spracúvanie cookies

Spracúvanie cookies nevyhnutných pre správne fungovanie webu

Účel spracúvania

prevádzkovanie webu

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorým je správne fungovanie a uľahčenie používania webu

 

Spracúvanie funkčných, analytických, výkonových a ostatných cookies

Účel spracúvania

štatistiky, hodnotenie návštevnosti, ochrana vlastných práv a nárokov – hlavne predchádzanie útok na náš web, ohrozenie jeho funkčnosti a bezpečnosti webu i údajov klientov

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookies

Upozornenie: spracúvanie týchto cookies môžete odmietnuť, resp. vypnúť v rámci nastavení

Vášho internetového prehliadača

 

Spracúvanie reklamných cookies

Účel spracúvania

na základe remarketingu sme schopní zobrazovať používateľom nášho webu pre nich relevantné reklamy.

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookies

Upozornenie: súhlas s týmto spracúvaním udeľujete pri prvej návšteve; tento súhlas môžete následne kedykoľvek odvolať

Staršia verzia nižšie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri obchodnej činnosti osobné údaje v rámci prevádzkovania internetového obchodu Elementy Harmónie, s. r. o./ označenie – elementyzdravia, so sídlom: Sídlisko 146/27, Tvrdošín, IČO: 52 285 189 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na 0907 746 086 alebo 0948 020 906, e-mailom na obchod@elementyzdravia.sk,.alebo poštou na adresu nášho sídla.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý skupinou prevádzkovateľov internetových obchodov PLANIETA NATUR, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľmi internetových obchodov. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť na www.planetanatur.sk/kodex

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

§    poskytovať obchodnú činnosť našim zákazníkom;

§    plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

§    chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy

Kategórie účelov spracúvania

Právny základ

Súvisiace predpisy

Obchodná činnosť – predaj alebo prenájom produktov

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísťo dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Občiansky a Obchodnýzákonník

Poskytovanie iných služieb

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodnýzákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem prevádzkovateľov IO alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnejčinnosti, Zákon o oznamovaníprotispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem prevádzkovateľov IO alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

GDPR, Občiansky a Obchodnýzákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem prevádzkovateľov IO alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobnýchúdajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Účtovné a daňové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblastiúčtovníctva a správy daní

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, spolupracujúcim prevádzkovateľom IO, iným spoločnostiam patriacim do našej skupiny – PLANETA NATUR, ŽIVA FOOD, našim účtovným poradcom, vrátane zamestnancov týchto osôb. Ďalej taktiež prepravným spoločnostiam, poskytovateľom štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti; poskytovateľom cloudových alebo hostingových služieb (napr. Google).

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci[2], sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V prípade, ak na spracúvanie osobnýchúdajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu, sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

 

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

V súčasnej dobe neprevádzame žiadne automatizované individuálne rozohodovania s právnym dosahom na dotknuté osoby.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle interných smerníc obchodnej skupiny :

§  Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva prevádzkovateľ IO počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

§  Inventárny zoznam archivuje prevádzkovateľ IO počas desiatich rokov od jeho spísania;

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel                                                                Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Poskytovanie tovarov a služieb                               Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)    Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newslettru.

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)                Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)         Až do premlčania právneho nároku.

Plnenie zmluvy s fyzickými osobami – plnenie zmluvy Počas trvania zmluvného vzťahu s fyzickou osobou.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach           Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.

Archívne účely a správa registratúry                         Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Štatistické účely                                                 Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Napr.:

Obchodnú komunikáciu (email) uchovávame 2 roky;

Prijaté obchodné ponuky uchovávame 2 roky;

Vystavené obchodné ponuky uchovávame 5 rokov;

Prijaté obchodné objednávky uchovávame 5 rokov;

Vystavené obchodné objednávky uchovávame 5 rokov;

Telefonické nahrávky uchovávame 1 rok;

Odberateľské alebo iné zmluvy uchovávame 5 rokov po skončení platnosti.

Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • komunikáciou s nami;
 • registráciou na našom zákazníckom internetovom obchode;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“ Jedná sa len o zasielanie marketingového newslettru. Dané právo môžete realizovať buď „odhlásením sa z odberu“ v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme. V našom prípade ide o tieto účely spracúvania:

 • Poskytovanie tovarov a služieb;
 • Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter);
 • Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda);
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach.

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy .

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookie informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookie po prejavení súhlasu návštevníka. Webová lokalita ukladá do súboru cookie identifikátor relácie, vďaka ktorému je možné si pamätať a zobrazovať príslušnému návštevníkovi obsah jeho nákupného košíka a ďalšie nastavenia objednávky bez potreby registrácie a prihlasovania. Relácia je aktívna do ukončenia nákupu zaplatením, najdlhšie 14 dní.

Ako môžete zakázať či obmedziť používanie súborov cookie? Pomocou vášho prehliadača môžete spravovať vaše cookies. Vždy máte možnosť už uložené cookies vymazať. Ďalej v závislosti od vášho prehliadača je možné obmedziť využívanie cookies pre konkrétnu webovú stránku, obmedziť ich ukladanie či nastaviť vynútené zmazanie všetkých cookies po zatvorení prehliadača.

Viac informácií o jednotlivých prehliadačoch nájdete tu:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/sk-SK/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK

Opera

http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Okrem toho používajú súbory cookie nástroje tretích strán, ktoré sú na webových lokalitách implementované:

Google Analytics – analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Používajú sa trvalé súbory cookie, nástroj zabezpečuje tretia strana. Zobraziť podrobnosti.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.

Ako kontrolovať súbory cookie? Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Slúžia na to nástroje, ktoré sú súčasťou vášho internetového prehliadača, alebo doplnky od tretích strán. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, LinkedIn a  Youtube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

 

Náš záväzok voči ochrane súkromia

Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 


[2] Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.